Aktuality

Novinky

Voňavé Aktuality

Celulitida - celulita, paniculosa, liposclerosa, lipohypertrofie, lipedém

Celulitida
Celulitida - celulita, paniculosa, liposclerosa, lipohypertrofie, lipedém


Jsou různé názvy pro tzv. pomerančovou kůži, což je problém, který důvěrně zná 90% žen ve
vyspělé společnosti. S informacemi o dané problematice se začínají seznamovat mnohdy již
před pubertou a hlavním informačním zdrojem jsou masmédia, především však všechny dívčí
a dámské časopisy.

Mnohé zvídavější čtenářky, kterým problém opravdu vadí, se mnohdy o seriózní radu obracejí
na své praktické lékaře. Zde často dostanou stejně nejednoznačné odpovědi, s dovětkem, že
se nejedná o zdravotní, ale kosmetický problém. Což je většinou pravda, ale právě od lékařů
první linie se budou stále častěji očekávat smysluplné rady i v oblasti zdravého životního stylu,
kam uvedený problém jistě patří. Následné řádky by měly posloužit ke snížení informačního
manka ve zmíněné oblasti.

Jde o symptom nebo syndrom?
Další spornou oblastí je chápání celulitidy jako symptomu či syndromu. Jde o obdobný problém,
kterým prošla např. algeziologie v definici a přístupu k akutnía chronické bolesti. Akutní bolest je
chápána jako symptom a chronická již jako vlastní patologická resp. nosologická jednotka.


Ještě bližší přirovnání najdeme v obezitologii. Hodnoty BMI nad 30 označujeme za obezitu,
opět již nosologickou jednotku, jejíž léčba by již měla být v rukou odborníků. Ovšem menší
stupeň nadváhy jako symptom, který ukazuje porušenou energetickou bilanci, většinou může
odstranit každý z nás.

Obdobně lze přistoupit k celulitidě.
Především ve svých počátečních stádiích ji lze označit jako symptom.

V prevenci mluvíme o včasném symptomu, ukazujícímu na „prohřešky“ v oblasti zdravého
životního stylu, které většinou nacházíme mezi energetickým příjmem a výdejem.

V časných stádiích u každého (celulitida není jen záležitostí žen) můžeme doporučit léčbu
úpravou stravovacího a pohybového režimu.

V dalších doporučeních již musíme vycházet z etiopatogeze a podrobnější diagnostiky,
která nám ukáže, zda se nejedná o závažnější problém, jehož důvodem může být porucha
toku lymfy, a to jak na funkčním nebo strukturálním podkladě. V tomto případě bychom pomoc
hledali v mladém a dynamicky se rozvíjejícím oboru, jakým je lymfologie.

Jak tedy definovat problém, který trápí miliony žen na celé planetě a je zdrojem obživy snad
tisíců lidí od žurnalistiky přes kosmetiku, fitness, přes farmaceutický průmysl až po medicínu?

Definice


Celulitidu lze krátce definovat jako poruchu mikrocirkulace krve a lymfy, jež je způsobená
nárůstem tukových buněk podkoží s následnou změnou podkožního vaziva, která se zevně
projevuje typickou nepravidelností kůže.

Etiopatogeneze


Je multifaktoriální a nestejnoměrně se zde podílejí:
Faktory genetické
Hormonální
Stav kůže
Podkožního vaziva
Svalová i tuková tkáň
Metabolizmus - především lipidů
Cévní systém s rozhodující úlohou lymfatického

Převažující etiopatogenetický faktor spolu s faktorem času hraje důležitou úlohu nejen v
diagnostice, ale především následné léčbě.
Problém celulitidy se manifestuje v predilekčních místech největšího orgánu lidského těla,
kterým je kůže.
Hlavními hráči jsou adipocyty, vazivo a cévy. Celý proces začíná nárůstem tukových buněk,
a to jak hypertrofií, ale i hyperplazií.

Tomuto nárůstu pomáhají estrogeny, které zvětší propustnost cévních stěn a uvolní podkožní
vazivo. To je u žen na rozdíl od mužů, kde kolagen tvoří poměrně pevnou příčnou mřížku,
relativně volně podélně zakotvené, aby se kůže především v těhotenství mohla rozšířit.

Nárůst adipocytů ovšem zhoršuje žilní a lymfatický odtok z lalůčků tukové tkáně, ve kterých se
adipocyty shlukují. Zhoršením odtoku se vytváří edém, který vede ke snížení okysličení tkáně.

To je spolu se zvýšeným metabolizmem estrogenů a uplatněním dalších patogenetických činitelů
(kouření, nevhodná strava, snížení svalového tonu) živnou půdou pro vznik volných radikálů a
kaskády změn, na jejichž konci může dojít k ireversibilnímu poškození pojivové tkáně a její fibrózní
přestavbu s přerušením metabolických drah, kdy tuková tkáň v postižené oblasti reaguje jen jako
„samonasávací houba“.

Toto stádium často vidíme u gynoidních obezit, kdy takto postižená tkáň nereaguje na jakýkoliv
redukční respektive dietní režim
Diagnostika
Při dnešní módě šetřící textilem na plavkách a spodním prádle většinou stačí jeden letmý pohled
na odhalené problémové partie, aby náš diagnostický závěr byl poměrně přesný.


Při nutnosti stanovit podrobnější diagnózu s následným léčebným plánem pak vedle zmíněné
aspekce provádíme běžné anamnestické vyšetření, kdy se v rodinné anamnéze zaměřujeme na
obezitu, eventuálně varixy vedle bolestí a otoků DK.

Všímáme si hormonální léčby a stravovacích a pohybových návyků v průběhu života.

Podstatnější je vlastní objektivní vyšetření, které nám pomůže stanovit stádium celulitidy, což je
důležité i pro vlastní léčbu. Naše pracoviště má zažité následné diagnostické schéma, které se
nám osvědčilo:

Váha, výška, BMI
Pas, boky, WHR
DK – obvody: stehna, lýtka, hlezno
Zaštipovací (tzv. pinch) test
s popisem místa, kde a v jakém rozsahu se celulitida vyskytujeMasáž proti celulitidě a formování postavy je jednou z nejžádanějších odborných masáží.

Všechna ostatní vyšetření
hojně popisovaná v literatuře, od sonografie až po termografii na bázi tekutých krystalů,
nepovažujeme za zvlášť přínosná.

Co za přínosné považujeme, je fotodokumentace, která se díky digitalizaci výrazně zjednodušila.

Na základě provedeného vyšetření určíme stupeň a typ možné nadváhy, místo celulitidy, která se
nejdříve objevuje na vnější straně stehen. Bývá patrná především v sedu na tvrdé podložce.

Při nejasném nálezu počínající stádium odhalí pinch test. Jde o jednoduchou kožní řasu, kterou
palcem a ukazovákem provedeme v predilekčních oblastech hýždí, bocích a břiše.

Tato kožní řasa při nálezu celulitidy ztrácí hladký vzhled a jsou na ní patrné prohlubeniny, které,
jak již bylo zmíněno, se přirovnávají ke kůře pomeranče.Toto palpační vyšetření může být někdy
bolestivé a může také odhalit počínající fibrozní změny.Stadia celulitidy
Celulitida resp. cellulita se dělí na čtyři stádia, dle různé literatury označované 0–III nebo 1–4
1. stupeň
Lze označit za fyziologický nález a lze jej najít téměř u každé ženy. Viditelné změny jsou patrné
jen při kompresivním testu. Nevyžaduje žádné ošetření a každé ženě s tímto nálezem lze jen
blahopřát.2. stupeň

Tímto stupněm jsou označovány drobné nerovnosti, které se objeví nejdříve a nejčastěji na zevní
straně stehen a jsou viditelné i bez kompresního testu. Jsou patrné při napnutí svalu, sezení na
tvrdé podložce nebo v ostrém bočním světle.
Jako určitý kaz na kráse, patrný u modelek na předváděcím molu při ostrém osvětlení, je tento
stupeň někdy nazýván jako manekýnské stádium.
Léčba: není náročná, jde o plně reverzibilní stádium, mnohdy stačí jen úprava pohybového a
dietního režimu


 


3. stupeň


Do třetího stupně se celulitida dostává, když jsou nerovnosti viditelné za jakéhokoliv osvětlení,
v sedě, stoji i lehu. Toto stádium již vyžaduje komplexní péči a ne vždy se podaří zcela vyléčit.

 
4. stupeň

Tímto stupněm se označují hrubé projevy nerovnosti a hlavně nezvratnost poškození.
Ve většině případů jde viditelně o gynoidní (hruškovitou) nadváhu, kde na úpravě těchto
změn musí spolupracovat lymfolog s obezitologem a často i plastickým chirurgem.Léčba celulitidy


Má být komplexní, dlouhodobá, v udržovací fázi v podstatě celoživotní. Stejně jako od určitého věku
neodstraníme všechny vrásky, obdobně to je s projevy celulitidy, kdy mnohdy jde o fyziologický
proces stárnutí kůže.

Přesto vyzýváme k trvalému zápasu s celulitidou, protože tento boj má blahodárné účinky nejen na
pomerančovou kůži, ale na celý organizmus.

S ohledem na to, že léčba je komplexní, má vycházet ze seriózně sestaveného léčebného plánu.
Ten obsahuje čtyři základní okruhy:

1. Dietní režim
Je pravdou, že celulitidu lze vidět i u aktivně sportujících štíhlých žen, přesto v naprosté většině
případů je potřeba snížit obsah tuku v těle a vytvořit negativní energetickou bilanci. Při sestavování
jídelníčku se většinou ukazuje jako problém zastoupení bílkovin. Dostatečné množství kvalitní
bílkoviny se podílí na vytvoření onkotického tlaku. S tím souvisí i nezbytnost pitného režimu, kdy
2 litry jsou pokládány za potřebné minimum.


Pohybový režim
2. Druhým základním pilířem je pohybový režim – zde se velice často chybuje v doporučených
pohybových aktivitách. Je nutné si připomenout, že celulitida vzniká jako porucha lymfatické drenáže.
Proto vše musí být podřízeno obnovení normálního toku lymfy. Veškerý pohybový režim zaměřujeme
na zlepšení činnosti svalové pumpy. Základní cvičební jednotka vychází z cviků doporučených při
poruše lymfatického systému.

3. Masáž proti celulitidě a formování postavy je jednou z nejžádanějších odborných masáží.
Kombinuje speciální ruční tlakovou masáž a ozónový zábal. Masážními hmaty a ozónem se uvolní
tukové buňky, zlepší se podkožní metabolismus, krevní oběh a zrychlí se odtok toxických látek z těla

Farmakoterapie


4. Čtvrtý pilíř je farmakoterapie, která bohužel na rozdíl od třech předchozích nemá zcela jasné kontury.
Nejčastěji používáme léky ze skupiny venofarmak s lymfotropním účinkem a určité enzymy. Dále je to
rozsáhlá skupina přípravků a léčiv, od kterých očekáváme podpůrný účinek léčby.
Tuto tzv. additivně-komplementární terapii rozdělujeme na vnitřní a zevní.

Zevní přípravky


Dnes existují na trhu v nepřeberném množství, jsou doménou kosmetického průmyslu. Dle reklamy a
ceny řady těchto přípravků lze nabýt přesvědčení, že se jedná již o „geneticky“ fungující preparáty.
Domnívám se, že podstatnější než rozbor těchto přípravků je uživatelská filozofie, kterou lze přirovnat k
výběru zubní pasty. Každý ji používáme bez očekávání, že nám vyplní zubní kaz či nahradí chybějící zub

Rizika celulitidy


V počátečních stádiích opravdu nejsou závažná a ti, kteří říkají, že jde o kosmetický problém, jenž je
mnohdy uměle nafouknut kosmetickým průmyslem, jistě mají pravdu. Stejně jako u metabolického
syndromu je ovšem potřebné odhadnout, zda se nejedná o prediktivní faktor, který včas neléčen může
vést k závažnému onemocnění.

O jaká onemocnění se jedná ?
Jednoznačně o gynoidní nadváhu resp. obezitu, kterou je potřeba dále rozlišit od lipedému, lymfedému
a flebolymfedému.

Především primární lymfedém je progresivní onemocnění, které může vést k trvalé invalidizaci.
Celulitida doprovázená bolestmi DK může být předzvěstí chronické žilní insuficience.
Spojená s únavou může být včasným symptomem ukazujícím na hypofunkci štítné žlázy.
S poruchou imunitního systému bývá součástí chronického únavového syndromu.

Prevence
Základy prevence celulitidy jsou totožné se zásadami prevence také ostatních civilizačních onemocnění,
především v oblasti zdravé stravy a pravidelného pohybu. Různé procedury, např. lymfodrenáže,
masáž proti celulitidě a formování postavy mají i obrovský regenerační efekt a v rámci redukce stresu je
lze plně doporučit.

Především u mladých dívek musíme zdůrazňovat, že vyhublost není totéž co štíhlost a postavu především
formuje svalová vrstva.Jestliže u dívek a mladých žen zafixujeme správné zásady v prevenci celulitidy,
jako je pohyb a racionální strava, pak lze předpokládat, že tyto zásady nezbytné pro prevenci civilizačních
onemocnění přenesou i do svých rodin, což bude nejcennější...

 

 

Publikováno a použito : 7 – 8 / 2005 INTERNÍ MEDICÍNA PRO PRAXI www.internimedicina.cz.

.


 

Vytisknout